Een beoordeling van slotenmaker Oudergem

Zou men een magistrale, heel wat besproken en op verscheidene wijzen begrepen uitspraak ‘Kunst is nauwelijks regeringszaak’ in de bloeitijd der Republiek hebben gekend, ze zou nooit zo bestaan uitgelegd, wanneer thans via enkele staatkundigen pleegt te geschieden, die een financiële kwestie te veel op de voorgrond stellen.

Zij bevatte zes korte huizen, waarvan er ons door ons ‘bouckverkooper' werden bewoond. Daar waren in die buurt zeker verdere boekwinkels dicht voor mekaar. [Want tevens op een Hippolytusbuurt en de Cameretten was er ons.]

De ‘graeffmaecker’ over een Andere Kerk is voor ‘memorie’ aangetekend in de ‘huysinge’ haar toebehorende.

In 1620 woonde er Jacques Louwijsz, waarschijnlijk de zoon met Louwijs Hermansz, een brandewijnstoker zuidelijker op gelijke gracht, die dit festival van bestaan papa voort­zette. Ofwel een brandewijnketel wegens mout- en brandewijn ­produceren allebei de bestemd is, weet ik niet, maar Jacques Louwijsz vond daar een toentertijd deze Jacob Harmansz in zijn thuis opvolgde.

Behalve de brouwerij ‘Int Hoeffyser' woonde Gerrit Fransz. Meerman, een hoofdschout over Delft, welke over 1584-1609 dat gewichtig ambt bekleedde. Mevr. Bosboom-Toussaint heeft hem in haar ‘Delftsche wonderdocter’ vanuit haar rijke verbeelding onuitwisbaar neergezet als een forse, vrije, rustige poorter over een fier burgergeslacht, welke naast het bekleden betreffende ons openbaar ambt nog een ander beurs placht uit te oefenen. Meerman was ook graankoper, bijvoorbeeld men het toen noemde.

Twee huizen bovendien oefende Joost Isbout het ambacht van ‘raswercker’ uit. Hij was wever aangaande een soort van laken, het, zo men beweert, genoemd kan zijn naar een stad Arras, waar dit weefsel werd uitgevonden. In de wandeling werden dit voor verkorting dit wordt ook wel 'ras' genoemd.

(Dit is de gebruikelijke verdubbeling; nl. aanvankelijk dit uitheemse woord, en dan de Nederlandse vertaling. Een kommensaal ofwel disgenoot welke ook niet Klik hier in de kost was, zou een rector zelf stellig een contradictio in terminis beschikken over genoemd. In tegendeel gaat zelfs destijds de lust tot het declineren van ‘mensa’ wel minder krachtig zijn geweest dan de begeerte om hetgeen ‘mensa’ met de op welke ouderdom aldoor hongerige maag  placht te bieden, te consumeren. ‘Fruges consumere nati’ bestaan alle stervelingen maar inzonderheid jonge kommensalen die Latiums taal beginnen te beoefenen, in weerwil over een pedagogische wenk dat ‘plenus venter non studet libenter’

In het vierkant over Een Ham oefende nog ons lid der huisgezin Over der Dussen dit brouwersbedrijf uit. Terwijl zijn woonhuis 8 haardsteden bevatte, werden, eventjes indien in de verschillende brouwerijen, slechts twee ketels en eventjes zoveel eesten in een brouwerij over Frans Adriaensz met der Dussen gevonden, ‘bij verclaringhe van zijn huysfrouwe’.

Met de westzijde der Turfmarkt, op een zuidoosthoek over een Molsteeg, stond dit woonhuis ‘Inde Moll’ genaamd, dat toen door ons lakenkoper werden bewoond en zes haardsteden bevatte.

Mierevelt is genoemd. In het verpondingregister betreffende 1620 is het huis, zuidzijde over het Marktveld, wanneer behorende met „een erfgenamen over Jan Michielsz., ‘goudsmith’, aangeslagen; in het register aangaande het haardstedengeld over 1637 daaren­tegen staat welke woonhuis op titel met mr.

Verder teken ik op deze plaats met het één der huizen, staande tussen een Dirk Langensteeg en die der Bagijnen, de titel ‘’t Warregaren’ droeg, tot de voorstelling in een gevelsteen betreffende ons verward kluwen.

Enigszins nader woonde ons ‘heuyckmaecker’, wiens woonhuis heette ‘Inden Wenteltrap’. Hij vervaardigde dit vrouwenkledingstuk huik genaamd, het men een voorloopster betreffende de moderne regenmantel zou kunnen noemen.

Verder de hierboven genoemde brouwerij een Roslam was het achterdeel met een vroegere brouwerij Een Slange welke oorspronkelijk aan een Koornmarkt gevestigd was, doch doorliep tot aan de Antieke

Een gevelsteen, waarna het ingeval blind bij uitnemendheid welbekende dier was afgebeeld, ook mits de sluitsteen aangaande dit poortje in de steeg, welke een dergelijke voorstelling van de wroeter te zien gaf, zijn, meen je, onlangs de straat over alle gevelstenen opgegaan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een beoordeling van slotenmaker Oudergem”

Leave a Reply

Gravatar